Gmina nie może wykorzystywać środków ZFŚS na wydatki bieżące budżetu

Dla przypomnienia, wspomniany fundusz świadczeń socjalnych ma normatywną podstawę w regulacjach prawnych FundŚwSocjU. Warto wspomnieć o art. 8 ust. 2 FundŚwSocjU, gdzie postanowiono, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1–1b, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ZwZawU. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 FundŚwSocjU – pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Z kolei działalność socjalna została zdefiniowana jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W każdym bądź razie, wskazane środki funduszu są odrębną masą majątkową od środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki te, na mocy ww. art. 12 FundŚwSocjU są także gromadzone na specjalnym rachunku bankowym – wyodrębnionym u danego pracodawcy. 

Opisane aspekty odrębności środków funduszu od środków „własnych” budżetu jednostki samorządu terytorialnego były więc podstawą do sformułowania opisanego na wstępie zarzutu przez regionalną izbę obrachunkową. Izba ustaliła w tym zakresie, że środki ww. funduszu zostały przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego, następnie zamiast na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych, wykorzystano je m.in. na sfinansowanie bieżących wydatków budżetu. W ocenie regionalnej izby obrachunkowej doszło więc wtórnie do naruszenia regulacji prawnej art. 217 ust. 2 FinPubU. Dla przypomnienia, regulacja ta wyznacza legalne źródła finansowania deficytu budżetowego.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała nadto, że odpowiedzialność za podane nieprawidłowości ponosi wójt gminy. Finalnie skierowano wniosek wskazujący na konieczność zaprzestania finansowania wydatków bieżących gminy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podsumowując, stwierdzone przez regionalną izbę obrachunkową naruszenia są poważnym naruszeniem zasad wynikających z FundŚwSocjU i FinPubU. W tym zakresie wnioski kontrole były więc w pełni uzasadnione. 

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności