Warto w tym miejscu wskazać, że podstawą prawną przekazania środków dotacyjnych były regulacje prawne PożPubWolontU. Zgodnie z art. 11 ust. 1 PożPubWolontU – organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

Jak zaś podano w art. 3 ust. 2 PożPubWolontU – działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów SportU, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Z ustaleń zawartych w podanym wystąpieniu pokontrolnym wynika zaś, że klub sportowy ze środków dotacyjnych sfinansował zakup m.in. sprzętu sportowego, czy koszt utrzymania boiska – które to wydatki nie były ujęte w ofercie realizacji zadania złożonej przez tenże klub. Jednocześnie gmina nie zakwestionowała takiej nieprawidłowości, co zdaniem regionalnej izby obrachunkowej stanowiło naruszenie art. 16 ust. 1 PożPubWolontU. Dla przypomnienia, z tej regulacji wynika, że organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2 PożPubWolontU, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 FinPubU oraz przepisów PożPubWolontU, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała również osobę odpowiedzialną za ww. nieprawidłowości – pracownika urzędu gminy, który miał dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych z dotacji. Finalnie zaś podano, że gmina powinna dokonywać rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu gminy w sposób rzetelny.

Podsumowując, ustalenia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej są uzasadnione. Gmina powinna weryfikować prawidłowość wydatkowania środków dotacyjnych przez beneficjentów, w tym przez kluby sportowe. Tolerowanie nieprawidłowych rozliczeń dotacji przez gminę nie powinno mieć miejsca, choćby z uwagi na podstawowe zasady obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych a wynikające np. z art. 44 ust. 3 FinPubU. Tamże m.in. postanowiono, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Ponadto, co najistotniejsze, organy, w tym gminy, powinny działać na podstawie i w granicach prawa.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl