Gmina musi uwzględnić od 1 maja br. nową wysokość dodatku energetycznego

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 20.4.2022 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11.4.2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. Obwieszczenie to jest wydawane na mocy specjalnego upoważnienia ustawowego z art. 5c ust. 4 PrEnerg.

Z treści tego obwieszczenia wynika, że:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc.

Porównując do aktualnych stawek dodatku wzrosty są niewielkie, jednakże z punktu widzenia gospodarki finansowej gminy, każda zmiana w aspekcie finansowym realizowanego zadania ma znaczenie.

Skoro już mowa o wspomnianym dodatku energetycznym warto przypomnieć, że przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Natomiast rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Ważne

Wskazany dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4.

Warto wreszcie wspomnieć, że wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. Gminy otrzymują także dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Podsumowując, gminy będę musiały zweryfikować dane w zakresie ww. dodatków energetycznych. Oczywiście, jak wynika z przepisów ww. ustawy w ramach przekazywanych gminom dotacji celowej uwzględnia się koszty ponoszone przez gminy przy wypłacaniu owego dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Jest to jednak kwota daleko niewspółmierna do nakładów gmin ponoszonych na obsługę tego zadania zleconego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności