Gmina może skorzystać ze środków rezerwy kryzysowej na edukację dzieci ukraińskich, jeżeli środki ze specustawy nie wystarczą

W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na art. 14 PomocUkrainaU, w którym przewidziano utworzenie tzw. Funduszu Pomocy. Wskazane środki mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 4,

2) finansowanie i zwrot wydatków, o których mowa w ust. 6 pkt 6,

3) finansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 6a

– również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat lub dotacji z budżetu państwa.

Wskazane środki w założeniu mogą być przeznaczone na różne cele, w tym również na wydatki związane z edukacją dzieci ukraińskich w RP. W praktyce okazuje się niekiedy, że są one niewystarczające, podobnie jak środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W kontekście powyższej problematyki warto odnotować stanowisko wyrażone w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 12.5.2022 r. (Nr WI.54.26.2022)

W podanym piśmie analizowano dopuszczalność przeznaczenia na ww. cele edukacyjne, środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe utworzonej w ramach budżetu gminy. Wskazano m.in., że pojęcie „zarządzania kryzysowego” określa art. 2 ZarządKryzysU – jako działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Dalej podano, że istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej, wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach. Wreszcie podkreślono, że: (…) zapewnienie (…) pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy może być potraktowane jako element działań w ramach zarządzania kryzysowego. Skutkiem tego jest możliwość by wydatki wskazane we wniosku, uznać jako podlegające pokryciu z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej ma prawne uzasadnienie. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe mogą służyć realizacji różnych celów, w tym mogą być przeznaczone na realizację dodatkowych kosztów powstałych w związku z organizacją edukacji jak: media, woda, prąd, gaz, czy zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych ponoszonych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.

Źródło: RIO w Kielcach
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności