Gmina może odliczyć podatek naliczony nawet jeśli wcześniej infrastruktura była przekazana w nieodpłatne użytkowanie

Przypadki, w których gminy działają jako podatnicy podatku VAT i mogą odliczać podatek naliczony, budzą wiele pytań i kontrowersji. Warto przyjrzeć się jednej ze spraw, którymi w ostatnim czasie zajmował się NSA, bo orzeczenie wydane przez skład siedmiu sędziów będzie wskazówką na przyszłość w podobnych sytuacjach. Czy gmina, która wykorzystywała wybudowaną infrastrukturę najpierw do czynności nieopodatkowanych, może po pewnym czasie dokonać tzw. korekty wieloletniej podatku naliczonego?

W omawianej sprawie gmina, jako zarejestrowany podatnik VAT, zwróciła się z pytaniem do Ministra Finansów. W latach 2009-2011 poniosła wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale nie odliczała VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji. Po wybudowaniu infrastruktury przekazała ją nieodpłatnie do używania spółce, w której posiada 100 proc. udziałów. Po kilku latach postanowiła uporządkować sprawy poszczególnych działań własnych i chciała wnieść poszczególne elementy infrastruktury jako aport do tej samej spółki.

Gmina zapytała Ministra Finansów, czy odpłatne udostępnienie infrastruktury na rzecz spółki będzie stanowiło zmianę przeznaczenia tej infrastruktury i czy w związku z tym gmina będzie miała prawo do zastosowania tzw. korekty wieloletniej podatku naliczonego. Sama jednostka samorządu terytorialnego uważała, że może zastosować dziesięcioletni okres korekty i co roku odliczać 1/10 podatku naliczonego, wynikającego z faktur.

Minister Finansów uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. Stwierdził, że gmina nie działała w tym przypadku w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1, 2 w zw. z ust. 6 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej VATU). Gmina ponosiła wydatki z zamiarem oddania infrastruktury w bezpłatne użytkowanie, więc nie działała w charakterze podatnika. Oddając elementy w bezpłatne użytkowanie wyłączyła je w całości z systemu VAT - nie ma więc prawa do odliczenia podatku.

W tej sytuacji gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., który zgodził się z jej argumentacją i uchylił interpretację MF. Zdaniem WSA gmina udowodniła, że zamierzała wykorzystywać infrastrukturę do działalności opodatkowanej. Gmina, wykonując zadania użyteczności publicznej, m.in. dotyczące zaopatrzenia w wodę, prowadzi działalność gospodarczą.

Organ administracji nie wskazał zaś, „(…) przekazanie infrastruktury do nieodpłatnego używania w pierwszym okresie po zakończeniu inwestycji, przy wskazanym przez skarżącą zamiarze jej wybudowania w celu wykorzystywania do czynności opodatkowanych, świadczyło o tym, że Gmina nie nabyła infrastruktury do działalności gospodarczej”.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, a ten przekazał ją do rozpatrzenia w składzie siedmiu sędziów. Sąd stwierdził, że charakter infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przemawia za przyjęciem, że w czasie jego wytwarzania gmina zamierzała działać jako podatnik VAT - powołał się przy tym na tezy zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25.7.2018 r., w sprawie C - 140/17.

Sąd zwrócił także uwagę, że fakt, iż taka infrastruktura przez dwa lata po wybudowaniu była nieodpłatnie udostępniona spółce komunalnej i nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej gminy, nie może przesądzać o tym, czy w trakcie wytwarzania gmina działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności