Na podane kwestie zwrócono uwagę w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 8.6.2022 r. (znak RIO.III.072-51/2022).

Stanowisko izby zostało oparte m.in. o obowiązujące od 2022 r. regulacje prawne OSPU. Kwestie finansowania OSP przez gminy mają przede wszystkim podstawy w regulacjach prawnych art. 10 i art. 32 OSPU.

W art. 10 ust. 1 OSPU postanowiono, że w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:

1) obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie;

2) ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań;

3) badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;

4) badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Z kolei, w art. 32 OSPU postanowiono m.in., że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Uzupełniająco w ww. piśmie wskazano na art. 7 ust. 1 pkt 14 SamGminU. Zgodnie z tym przepisem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Finalnie wskazano, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina i w związku z tymi celami powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy.

Ważne

Podsumowując, mimo braku jednoznacznych zapisów w OSPU, istnieją podstawy do przyjęcia stanowiska, że w ramach kosztów funkcjonowania ww. straży pożarnych gminy mogą ponosić wydatki m.in. na zakup paliwa do pojazdu OSP, obowiązkowe ubezpieczenia pojazdu OSP czy na dokonywanie napraw sprzętu OSP.

Źródło: https://rioolsztyn.bip.net.pl