Gmina jako spadkobierca nieruchomości odpowiada za szkody spadkodawcy

Jeżeli gmina nabyła spadek jako spadkobierca ustawowy, to ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki czynów spadkodawcy. Odpowiedzialność gminy jest jednak ograniczona do wartości odziedziczonego spadku (wyr. SA w Białymstoku z 2.6.2017 r., I ACa 3/17).

Powód pozwał gminę o zapłatę odszkodowania. Powód jest właścicielem nieruchomości, na której niegdyś stał dom, który wyremontował wraz z żoną. Żona powoda zmarła, a spadek po niej nabył jej syn. Syn żony powoda podpalił dom, który spłonął doszczętnie. Podpalacz popełnił samobójstwo. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania, wskazując na umyślne działania podpalacza, a zarazem fakt wspólnego zamieszkiwania jego i pokrzywdzonego powoda.

Sąd okręgowy uznał powództwo za zasadne izasądził od pozwanej gminy na rzecz powoda odszkodowanie. Sąd ustalił, że spadek po samobójcy nabyła gmina. Gmina przeprowadziła zarazem postępowanie o spis inwentarza spadku, który odziedziczyła.

Wyrok ten zaskarżyła pozwana gmina. Apelując wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości. Sąd odwoławczy nie podzielił argumentów strony pozwanej i oddalił apelację.

Ważne
Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Powód może domagać się więc odszkodowania w oparciu o fakt odpowiedzialność osoby, która ze swej winy wyrządziła szkodę innej osobie. Pozwana gmina jako spadkobierca po podpalaczu odpowiada za szkodę wyrządzoną powodowi. Natomiast pozwanej gminie przysługuje prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Pozwana gmina nabyła bowiem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wyr. SA w Białymstoku z 2.6.2017 r., I ACa 3/17). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności