Gmina będzie wypłacać świadczenia pieniężne dla Ukraińców

Powyższe ma uzasadnienie normatywne w art. 13 PomocUkrainaU, gdzie postanowiono, po pierwsze, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Po drugie podano, że zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

Po trzecie, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.

Świadczenie powyższe ma wynosić 40 zł na dzień na osobę. W każdym razie, z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego istotne jest to, że ciężar organizacyjny związany z realizacją wypłaty tegoż świadczenia spoczywa właśnie na nich. Ustawodawca przewidział jednak, że gminy zyskają środki na realizację ww. wypłat od wojewody. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego, a w konsekwencji trudno nawet poznać schemat postępowania, w tym udział gminy.

Wprowadzenie ww. przepisów niewątpliwie będzie generowało po stronie gmin konieczność zaangażowania dodatkowych środków, nie tylko tych finansowych (otrzymanych od wojewody) ale i środków o charakterze organizacyjnym. Gminy winny mieć na uwadze fakt, że dla obsługi świadczeń konieczna będzie dodatkowa obsługa kadrowa. W zależności od statusu majątkowego danej jednostki a przede wszystkim od intensywności napływu cudzoziemców, zróżnicowany będzie poziom trudności w realizacji wskazanego zadania.

Podsumowując, nowe świadczenie pieniężne będzie podlegało dystrybucji przez samorządy o statusie gmin. Jak będzie to przebiegało w praktyce, pokaże najbliższa perspektywa czasowa. W interesie gmin, jak i samych odbiorców pomocy, konieczne będzie jak najszybsze sprecyzowanie warunków wypłaty we wskazanym rozporządzeniu Rady Ministrów. Z zapowiedzi rządu wynika, że będzie również opracowany specjalny wniosek o wspomniane środki pieniężne z różnymi klauzulami, w tym o odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe złożenie danych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności