W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1374 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.7.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 Zakres danych gromadzonych w GESUT

W GESUT wyróżnia się następujące rodzaje sieci uzbrojenia terenu, oznaczone literą:

 • wodociągową – w;
 • kanalizacyjną – k;
 • elektroenergetyczną – e;
 • gazową – g;
 • ciepłowniczą – c;
 • telekomunikacyjną – t;
 • specjalną – s;
 • niezidentyfikowaną – x.
Ważne

Wykaz obiektów wyróżnionych w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Powiatowa baza GESUT zawiera wszystkie obiekty wymienione w tym załączniku, natomiast krajowa baza GESUT zawiera przetworzone dane z powiatowych baz GESUT dotyczące: hydrantów, turbin wiatrowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wież telekomunikacyjnych.

W zakresie metod pozyskania informacji o obiekcie GESUT rozporządzenie wyróżnia następujące metody, oznaczone literą:

 • pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy – O;
 • pomiar wykrywaczem przewodów – A;
 • wektoryzacja – D;
 • pomiar fotogrametryczny – F;
 • pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych – M;
 • dane branżowe – B;
 • dokumentacja z narady koordynacyjnej – K;
 • inna niż wymienione wyżej metoda pozyskania – I;
 • nieokreślona metoda pozyskania – X.
Ważne

Z każdym obiektem GESUT mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.

Dla wszystkich przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o przebiegu przewodu (z podziałem na: podziemny, naziemny, nadziemny) oraz o funkcji przewodu z podziałem na przewód główny i przyłącze, w zakresie wymienionym w § 7 rozporządzenia. Specyfikację pojęciowego modelu danych GESUT określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Każdemu obiektowi powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej (IdIIP), na który składają się:

  1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem „GESUT” albo „KGESUT” w przypadku krajowej bazy GESUT;

  2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie;

  3) identyfikator wersji obiektu.

Ważne

Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

Tryb i standardy tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz udostępnienie danych z tych baz

Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie:

 • materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.; dalej: PrGeodKart), a chodzi tu o narady koordynacyjne organizowane przez starostę;
 • danych i informacji pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu;
 • danych i informacji pozyskanych z innych rejestrów publicznych.

Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

  1) materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

  2) wyników wspomnianych wyżej narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 1 PrGeodKart);

  3) danych lub informacji pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania materiałów, wyników, danych lub informacji.

Ważne

Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT odbywa się zgodnie ze standardami zamieszczonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Krajową bazę GESUT tworzy się i aktualizuje na bieżąco, na podstawie danych dostępnych w usługach sieciowych z powiatowych baz GESUT.

Informacje zawarte w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, a specyfikację usług sieciowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe

Powiatowa baza GESUT i krajowa baza GESUT prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio powiatową bazą GESUT i krajową bazą GESUT w rozumieniu rozporządzenia. Przy czym, powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów rozporządzenia w terminie do 31.12.2022 r.

Wysokości charakterystycznych punktów obiektów GESUT określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 PrGeodKart. Układ wysokościowy, inny niż taki, może być stosowany przy prowadzeniu powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Ważne

Do prac związanych z zakładaniem powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT rozpoczętych i niezakończonych przed 31.7.2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia.