Garaże wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym oraz garaże wydzielone trwałymi ścianami w obrębie tego budynku – jako samodzielne lokale będące odrębnymi nieruchomościami, stanowią odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przy czym charakter tych nieruchomości jest bez wątpienia niemieszkalny.

W świetle art. 2 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. ,poz. 849 ze zm.; dalej: PodLokU) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) PodLokU (uchw. NSA z 27.2.2012 r., II FPS 4/11, Legalis).

Garaż wielostanowiskowy mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiący element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc w ramach podziału quoad usum, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla budynku mieszkalnego. Nie jest on bowiem odrębnym przedmiotem opodatkowania. Stosowanie takiej stawki podatku jest właściwe dla takich obiektów budowlanych, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne (pismo Ministerstwa Finansów, Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych z 28.1.2010 r., PL/LS/833/5/SIA/10/1, niepubl.).