Gabinety polityczne w samorządach przestaną istnieć 3.12.2017 r.

O wygaśnięciu stosunków pracy osób zatrudnionych w gabinetach politycznych urzędów gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich przesądza art. 2 ustawy z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. poz. 1930; dalej: ZmPracSamU17). W sumie może chodzić blisko o 10 000 osób. Tyle maksymalnie pozwala zatrudnić art. 17 ust. 4 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.; dalej: PracSamU).

Dotychczasowe zasady

Od 1.1.2009 r. każdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa mógł przyjąć na etat doradców i asystentów. Ich liczba była uzależniona od wielkości jednostki samorządowej i wynosiła odpowiednio: 3 osoby w gminach do 20 000 mieszkańców, 5 osób - w gminach do 100 000 mieszkańców i powiatach oraz 7 osób w pozostałych gminach i województwach. Z kolei warunki, które musiał spełnić kandydat to posiadanie: obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, kwalifikacji do zajmowania stanowiska (choć te nie były określone), co najmniej wykształcenia średniego lub branżowego, czystą kartę karno-skarbową (brak skazania za umyślne przestępstwa: karne ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe), nieposzlakowanej opinii.

Umowa o pracę miała zawsze w takich przypadkach terminowy charakter. Była zawierana na czas pełnienia funkcji przez wymienionych włodarzy. Zatrudnieniu towarzyszył obowiązek składania oświadczenia majątkowego i o działalności gospodarczej.

Usunięcie podstawy

Powyższe zasady są zapisane w art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 3, art. 17 i art. 33 PracSamU. Przestaną jednak obowiązywać 18.11.2018 r., czyli w dniu wejścia w życie noweli. Tym samym zniknie podstawa prawna do utrzymywania dotychczasowych gabinetów politycznych i powoływania nowych w jednostkach samorządu terytorialnego. 14 dni później wygasną stosunki pracy osób, które w nich dziś pracują.

Celem tego ruchu, jak wynika z uzasadnienia noweli, jest ograniczenie administracji publicznej, reedukacja biurokracji i oszczędności w wydatkach.

Bez odpraw i odszkodowań

Nowela nie przewiduje żadnych odpraw ani odszkodowań dla tracących pracę doradców i asystentów. Mogą się oni zatem jedynie spodziewać wypłaty wynagrodzenia i przysługujących im dodatków za trzy dni grudnia, rozliczenia urlopów wypoczynkowych w naturze lub w postaci ekwiwalentu urlopowego oraz świadectwa pracy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności