Zawierają one wytyczne w zakresie interpretacji:

1) dyrektywy 2018/1910 zmieniającej dyrektywę 2006/112,

2) rozporządzenia wykonawczego 2018/1912 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze 282/2011 w zakresie Quick fixes.

Poniżej zamieszczono przykład mający na celu przedstawienie ogólnego funkcjonowania procedury magazynu typu call-off stock.

Przykład

Przedsiębiorstwo A, mające siedzibę w państwie członkowskim X, przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B, mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz przedsiębiorstwa B. Przedsiębiorstwo B może wykorzystać towary w działalności produkcyjnej lub odsprzedać je do C.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary mają być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej przez siebie ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w siebie ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) we wrześniu (w momencie przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel) u A nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z kolei u B wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;

4) VAT staje się wymagalny nie później niż 15 października;

5) A powinien zadeklarować WDT w swojej deklaracji oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując B jako osobę nabywającą towary oraz wartość towarów;

6) B powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w swojej deklaracji;

7) zarówno A, jak i B powinni zaktualizować swoje ewidencje;

8) dostawa towarów z B do C odbywa się poza procedurą magazynu call-off stock.

Poniższy przykład przedstawia zagadnienie zastąpienia pierwotnego nabywcy towaru przez innego podatnika.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku A i B wypowiadają porozumienie. Towary, które nie zostały sprzedane B, pozostają w państwie członkowskim Y. Równocześnie A zawiera porozumienie z C z siedzibą w państwie członkowskim Y, który nabywa własność pozostałych towarów A znajdujących się w magazynie. Towary te mogą zostać przemieszczone do innego miejsca przechowywania w państwie członkowskim Y lub też pozostać w tym samym miejscu.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez niego ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary mają być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej przez siebie ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów nabytych przez B przed wypowiedzeniem porozumienia obowiązują zasady określone w przykładzie na str. 536;

4) we wrześniu, podmioty A i B nie wykazują odpowiednio WDT oraz WNT w zakresie towarów, które nie zostały nabyte przez B przed wypowiedzeniem porozumienia;

5) zastąpienie B przez C nie będzie skutkować wykazaniem przemieszczenia towarów, pod warunkiem że:

a) spełnione zostały wszystkie pozostałe warunki dla procedury call-off stock,

b) zastąpienie B przez C zostało zarejestrowane przez A w ewidencji. A powinien złożyć informację podsumowującą, w której wskaże numer identyfikacyjny VAT C,

6) zarówno podatnik, który przemieszcza towary, jak i podatnik, któremu towary są dostarczane, powinni zaktualizować swoje ewidencje.

Poniżej przedstawiono przykład dostawy towarów do innego podmiotu niż podatnik, któremu miały zostać dostarczone.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu A dostarcza towary do przedsiębiorcy C (który jest skłonny zapłacić wyższą cenę), w wyniku czego wypowiada porozumienie z B. Towary przemieszczane są bezpośrednio do C, który nie był wskazany jako podatnik nabywający towary w momencie, gdy towary były przemieszczane z państwa członkowskiego X, i który nie zastąpił podatnika pierwotnie wskazanego jako ten, któremu miały zostać dostarczone towary.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez niego ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary mają być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej przez siebie ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów nabytych przez B przed wypowiedzeniem porozumienia obowiązują zasady określone w przykładzie ze str. 536;

4) we wrześniu (w związku ze sprzedażą towarów A na rzecz C i wypowiedzeniem porozumienia z B) A i B nie wykazują odpowiednio WDT i WNT w zakresie towarów, które nie zostały nabyte przez B przed wypowiedzeniem porozumienia. B powinien zaktualizować swoją ewidencje;

?5) we wrześniu warunki do zastosowania procedury call-off stock przestają być spełnione w odniesieniu do towarów wskazanych w poprzednim punkcie. Regulacje dotyczące zastąpienia określone w przykładzie ze str. 537 nie mają zastosowania do towarów dostarczonych do C. W konsekwencji uważa się, że nastąpiło przemieszczenie towarów dostarczonych do C z państwa członkowskiego X do Y, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/112. Warunki te przestają być spełnione bezpośrednio przed taką dostawą (tj. w dniu dostawy);

?6) u A nastąpi WDT w państwie członkowskim X oraz WNT w państwie członkowskim Y. Podatek VAT staje się wymagalny nie później niż 15 października. W celu wykazania WNT w państwie członkowskim Y konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie;

?7) A powinien wykazać WDT w państwie członkowskim X w swojej deklaracji oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując swój numer identyfikacyjny w państwie członkowskim Y oraz wartość towarów;

?8) A powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji VAT w państwie członkowskim Y;

?9) A powinien zaktualizować swoją ewidencję;

10) dostawa towarów z A do C odbywa się poza procedurą magazynu call-off stock.

Poniżej przedstawiono przykład zwrotu towarów z magazynu do państwa członkowskiego, z którego zostały wysłane lub przetransportowane.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B, mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku uzgodniono, że A odbierze pozostałe towary, które nie zostały sprzedane lub wykorzystane przez B, i przemieści je z państwa członkowskiego Y do państwa członkowskiego X.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez niego ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary mają być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej przez siebie ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów nabytych przez B obowiązują zasady określone w przykładzie ze strony 536;

4) A i B nie wykazują odpowiednio WDT i WNT, w zakresie towarów, które nie zostały nabyte przez B;

5) uznaje się, że nie nastąpiło przemieszczenie towarów, jeśli A zarejestruje ich powrót w prowadzonej ewidencji. A powinien złożyć informację podsumowującą, wskazując numer identyfikacyjny VAT B, oraz wskazać, że towary zostały zwrócone (będzie to zmiana w przedłożonych informacjach);

6) B powinien zaktualizować informacje w prowadzonej ewidencji.

Poniżej przedstawiono przykład przekroczenia okresu 12 miesięcy od przybycia towarów do państwa członkowskiego, do którego zostały wysłane lub przetransportowane.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza 5 stycznia roku N towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary przybywają do państwa członkowskiego Y tego samego dnia. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. Jednakże po upływie roku od daty przemieszczenia (rok N + 1) towary te (lub ich część), nie zostały dostarczone do B, chociaż nadal znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Y.

Zgodnie z nową regulacją:

1) A wykazuje przemieszczenie towarów 5 stycznia roku N w prowadzonej ewidencji. W informacji podsumowującej za styczeń podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) podatnik, któremu towary miały być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu 5 stycznia roku N w prowadzonej ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów, które zostały nabyte przez B przed upływem 12-miesięcznego terminu, obowiązują zasady określone w przykładzie ze strony 536;

4) przed końcem 6 stycznia roku N+1, w zakresie towarów lub ich części, która nie została nabyta przez B, A i B nie wykazują odpowiednio WDT i WNT;

5) od 7 stycznia roku N+1, (w związku z upływem 12-miesięcznego terminu) warunki do zastosowania procedury call-off stock przestają być spełnione, a w konsekwencji uważa się, że nastąpiło przemieszczenie towarów z państwa członkowskiego X do Y, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/112. U A nastąpi WDT w państwie członkowskim X i WNT w państwie członkowskim Y;

6) VAT staje się wymagalny nie później niż 15 lutego roku N+1. W celu wykazania WNT w państwie członkowskim Y konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie;

7) A powinien wykazać WDT w państwie członkowskim X w swojej deklaracji oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując swój numer identyfikacyjny w państwie członkowskim Y oraz wartość towarów;

8) A powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji VAT w państwie członkowskim Y.

9) zarówno A, jak i B powinni zaktualizować swoje ewidencje.

Poniżej przedstawiono przykład wysyłki lub transportu towarów do innego państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie przemieszczone.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku A odbiera z magazynu część towaru, który nie został dostarczony do B, ale nie przemieszcza go z powrotem do państwa członkowskiego X. Zamiast tego towary przemieszcza się do państwa członkowskiego Z, w którym są przechowywane w imieniu A.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary miały być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów, które zostały nabyte przez B, obowiązują zasady określone w przykładzie ze str. 536;

4) we wrześniu (w związku z przemieszczeniem towarów do państwa członkowskiego Z) warunki do zastosowania procedury call-off stock przestają być spełnione, a w konsekwencji uważa się, że nastąpiło przemieszczenie towarów z państwa członkowskiego X do Y, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/112. Warunki te przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem wysyłki lub transportu do państwa członkowskiego Z, tj. w dniu rozpoczęcia wysyłki lub transportu. U A nastąpi WDT w państwie członkowskim X oraz WNT państwie członkowskim Y (w zakresie towarów pozostałych);

5) VAT staje się wymagalny nie później niż 15 października. W celu wykazania WNT w państwie członkowskim Y konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie;

6) A powinien wykazać WDT w państwie członkowskim X w swojej deklaracji oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując swój numer identyfikacyjny w państwie członkowskim Y oraz wartość towarów;

7) A powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji VAT w państwie członkowskim Y;

8) zarówno A, jak i B powinni zaktualizować swoje ewidencje;

9) w związku z przemieszczeniem towarów z państwa członkowskiego Y do państwa członkowskiego Z, u A nastąpi WDT w państwie członkowskim Y oraz WNT państwie członkowskim Z. W celu wykazania WNT w państwie członkowskim Z konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie. Może się zdarzyć, że transport z państwa Y do Z podlegać będzie procedurze magazynu call-off stock, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki do zastosowania uproszczenia – każdy przypadek wymagałby indywidualnego rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiono przykład wysyłki lub transportu towarów poza terytorium UE.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku A w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone do B, dokonuje ich eksportu w związku z dalszą działalnością poza EU.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary miały być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów, które zostały nabyte przez B, obowiązują zasady określone w przykładzie ze str. 536;

4) we wrześniu (w związku z wysłaniem lub transportem towarów poza UE) warunki do zastosowania procedury call-off stock przestają być spełnione, a w konsekwencji uważa się, że nastąpiło przemieszczenie towarów z państwa członkowskiego X do Y, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/112. Warunki te przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem wysyłki lub transportu do państwa trzeciego, tj. w dniu rozpoczęcia wysyłki lub transportu. U A nastąpi WDT w państwie członkowskim X oraz WNT państwie członkowskim Y;

a) VAT staje się wymagalny nie później niż 15 października;

b) w celu wykazania WNT w państwie członkowskim Y konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie;

c) A powinien wykazać WDT w państwie członkowskim X w swojej deklaracji oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując swój numer identyfikacyjny w państwie członkowskim Y oraz wartość towarów;

d) A powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji VAT w państwie członkowskim Y;

e) zarówno A, jak i B powinni zaktualizować swoje ewidencje.

Poniżej przedstawiono przykład zniszczenia towarów znajdujących się w magazynie.

Przykład

Przedsiębiorstwo A mające siedzibę w państwie członkowskim X przemieszcza w styczniu towary własne w ramach procedury magazynu typu call-off stock do państwa członkowskiego Y. Towary te są przeznaczone dla przedsiębiorstwa B mającego siedzibę w państwie członkowskim Y. We wrześniu tego samego roku, zanim nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel wszystkich towarów na rzecz B, część została zniszczona w wyniku pożaru.

Zgodnie z nową regulacją:

1) w styczniu A wykazuje przemieszczenie towarów w prowadzonej przez siebie ewidencji. W informacji podsumowującej A podaje numer identyfikacyjny VAT B z uwagi na fakt, że jest to podmiot, dla którego towary zostały wysłane w ramach procedury magazynu typu call-off stock;

2) w styczniu podatnik, któremu towary miały być dostarczone, wskazuje przybycie towarów do magazynu w prowadzonej ewidencji. Jeśli podatnik ten nie jest prowadzącym magazyn, nie musi zawierać w ewidencji informacji dotyczącej daty przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;

3) w odniesieniu do towarów, które zostały nabyte przez B, obowiązują zasady określone w przykładzie ze str. 536;

4) we wrześniu (w związku ze zniszczeniem pozostałych towarów) warunki do zastosowania procedury call-off stock przestają być spełnione, a w konsekwencji uważa się, że nastąpiło przemieszczenie towarów z państwa członkowskiego X do Y, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/112. Warunki te przestają być spełnione w dniu, w którym towary zostały faktycznie zniszczone, lub jeśli określenie takiego dnia nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie. U A nastąpi WDT w państwie członkowskim X oraz WNT w państwie członkowskim Y;

5) VAT staje się wymagalny nie później niż 15 października;

6) w celu wykazania WNT w państwie członkowskim Y konieczna będzie rejestracja A dla celów VAT w tym państwie;

7) A powinien wykazać w swojej deklaracji WDT w państwie członkowskim X oraz złożyć informację podsumowującą, wskazując swój numer identyfikacyjny w państwie członkowskim Y oraz wartość towarów. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub, w przypadku jej braku, koszt wytworzenia;

8) A powinien rozliczyć VAT należny z tytułu WNT w deklaracji VAT w państwie członkowskim Y. Zastosowanie znajdzie art. 185 ust. 2 Dyrektywy 2006/112 i nie nastąpi wyłączenie lub ograniczenie prawa do odliczenia VAT od WNT, pod warunkiem, że zniszczenie zostanie należycie udowodnione lub potwierdzone;

9) zarówno A, jak i B powinni zaktualizować swoje ewidencje.