Formy współpracy straży gminnej z Policją

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1466 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 4.8.2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. 

Jak wynika z art. 9 ust. 5 StrażGminU, współpraca Policji i straży gminnej (miejskiej) polega w szczególności na:

 • stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;
 • zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży;
 • koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
 • wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
 • organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich);
 • wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

W rozporządzeniu wskazano, że komendanci straży gminnej i komendanci jednostek organizacyjnych Policji realizują współpracę w powyższym zakresie w szczególności przez:

 • organizowanie okresowych spotkań w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań (spotkania takie powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał);
 • konsultacje, czyli wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań;
 • odprawy, czyli organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań;
 • wyznaczenie strażników gminnych i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów. 

Przy czym, właściwy terytorialnie komendant Policji realizuje współpracę ze strażą gminną, poza wymienionymi wyżej formami również przez:

 • udzielenie wsparcia w czynnościach, w których siły straży gminnej są niewystarczające;
 • zapewnienie, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub komendanta straży gminnej, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników gminnych.
Ważne

Komendanci straży gminnych oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do 31 stycznia każdego roku wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami. Zbiorcze informacje z obszaru województwa komendant wojewódzki Policji składa do końca lutego każdego roku wojewodzie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności