W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1227 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Zmiany wprowadzono do wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 14.8.2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. z 2012 r. poz. 966 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 TowNiebPrzewU, to doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy – doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie sporządza jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, wzór formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania, mając na uwadze zakres niezbędnych danych. Omawiane rozporządzenie wydano właśnie na podstawie tej delegacji ustawowej.

W zmienionej wersji formularza m.in. nie przewidziano miejsca na pieczątkę, która obecnie przestała być nieodzownym elementem formalnych pism i dokumentów, a także rozbudowano o dodatkowe informacje i szczegóły sprawozdania, czyli m.in.:

  • obowiązek podania nazwy uczestnika przewozów niebezpiecznych określonej w KRS lub CEIDG;
  • w krótkim opisie wypadków lub awarii, poza podaniem daty i miejsca zdarzenia, podaje się także informację, czy dany wypadek albo awaria wymagały zgłoszenia do właściwego organu zgodnie z 1.8.5.3 RID/ADR/ADN, a jeżeli tak, to trzeba wskazać organ, do którego złożono raport (w przypadku przewozu drogowego fakultatywnie można podać zdarzenia, które nie podlegają zgłoszeniu na podstawie 1.8.5.1 ADR, jeżeli w opinii doradcy pomoże to w identyfikacji słabych punktów wpływających na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych; dopuszczalne jest również wskazanie dodatkowego dokumentu, w którym podane są informacje o wypadkach lub awariach);
  • więcej informacji na temat doradcy sporządzającego sprawozdanie (np. kraj wydania świadectwa doradcy, czy numer telefonu kontaktowego).

Przypominam, że zgodnie z art. 16 ust. 1 TowNiebPrzewU, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych ma obowiązek wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania ze swojej działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

  • wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
  • Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
  • dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Ponadto uczestnik ma obowiązek przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.