W nowym rozporządzeniu Minister Zdrowia określił wzór wniosku zawierającego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. W rozporządzeniu uregulowano również sposób wyliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego.

Rozporządzenie określa również minimalną liczbę punktów wymaganą do uzyskania pozytywnej opinii o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego.