W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 652 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.3.2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę wymaganych kryteriów oraz zawierać dane wymienione w art. 66 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.; dalej: ŚrodInfU).

Jak wynika z art. 66 ust. 8 ŚrodInfU, minister środowiska w porozumieniu z ministrem klimatu określa, w drodze rozporządzenia:

1) format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,

2) format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

W związku z tym, z rozporządzenia wynika, że dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części tych dokumentów:

  • tekstowej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
  • tabelarycznej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
  • graficznej i kartograficznej – w formacie PDF.

Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

Ważne

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składanych w ramach postępowań, o których mowa w art. 61 ust. 1 ŚrodInfU, wszczętych i niezakończonych przed 23.4.2022 r. (chodzi tu o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).