Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jak należy rozliczyć odszkodowanie wypłacone podatnikowi po śmierci małżonka. Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie zostało przyznane.

Sprawa dotyczyła kobiety, której mąż zginął w wypadku drogowym w grudniu 2017 r. Pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał wnioskodawczyni jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża wskutek następstw wypadku przy pracy. Podstawą prawną była ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (dalej: ustawa). Odszkodowanie wpłynęło na konto wnioskodawczyni w maju 2018 r.

Kobieta wystąpiła o interpretację, by się dowiedzieć, czy jednorazowa wypłata z ZUS podlega opodatkowaniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nie. Zaznaczył na wstępie, że odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że wszystkie tego rodzaju wypłaty podlegają opodatkowaniu. Warunkiem skorzystania z preferencji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w przepisie będącym podstawą prawną danej ulgi.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wolne od daniny są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego. Stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1 tej ustawy członkiem rodziny uprawnionym do odszkodowania jest małżonek. Natomiast art. 14 wskazuje kryteria, które mają wpływ na wysokość jego wypłaty. Jeśli uprawniony do niego jest tylko jeden członek rodziny, to przysługuje ono w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W tej sytuacji dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że kobieta nie zapłaci podatku. Z przytoczonych przepisów wynika bowiem, że otrzymane przez nią jednorazowe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wynika to z faktu, że jego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

—mpa

numer interpretacji: 0113-KDIPT3. 4011.361. 2018. 2.ASZ