Fiskus dobrze liczy VAT od wkładu niepieniężnego

Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienia podejścia do opodatkowania aportów VAT. Rozpoznając we wtorek pierwszą sprawę dotyczącą opodatkowania aportu na gruncie obowiązującego od 2014 r. nowego art. 29a ustawy o VAT, tak jak wcześniej odwołał się do wartości nominalnej udziałów (akcji).

Znak w zamian za akcje

Kanwą sprawy była interpretacja. We wniosku spółka podała, że 31 lipca 2014 r. wniosła do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki komandytowo-akcyjnej wkład niepieniężny w postaci przysługującego jej prawa ze wspólnotowego graficznego znaku towarowego.

Wniesienie aportu zostało potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100 tys. zł. Znak towarowy wyceniono na 52 mln zł. Tak ustalona wartość stanowiła według spółki wysokość wnoszonego wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, odpowiadającą wartości rynkowej prawa ochronnego na znak towarowy. Podatniczka wyjaśniła, że w zamian za aport objęła 100 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 520 zł za akcję. Ze względu na to, że wartość nominalna akcji była niższa niż cena emisyjna, nadwyżka została przelana na kapitał zapasowy. Powołując się na art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy o VAT, spółka wskazała, że podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Zauważyła jednak, że obecnie nie ma przepisów odnoszących się do zasad ustalania podstawy opodatkowania, gdy wynagrodzenie za czynność opodatkowaną przybiera postać niepieniężną. W jej ocenie podstawę opodatkowania stanowić będzie więc kwota odpowiadająca wartości prawa do znaku pomniejszona o kwotę VAT.

Fiskus zgodził się, że w świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Nie zgodził się jednak ze spółką, że w opisanym przypadku będzie to równowartość znaku towarowego. W ocenie urzędników będzie to ogół praw i obowiązków otrzymanych w zamian za wkład.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził stanowisko fiskusa. Jego zdaniem obowiązujący przepis art. 29a ustawy o VAT rozwiewa już wszelkie wątpliwości, że zapłatą będzie suma wartości nominalnej udziałów. Dlatego w spornej sprawie podstawą opodatkowania VAT dla czynności wniesienia aportem do spółki komandytowo-akcyjnej składników majątkowych będzie wartość nominalna obejmowanych akcji pomniejszona o kwotę VAT.

Po staremu

Podstawy zmiany podejścia do opodatkowania aportu po wejściu w życie obowiązującego art. 29a ustawy o VAT nie znalazł też NSA. Powołał się m.in. na uzasadnienie odmowy podjęcia uchwały w sprawie I FPS 6/13 oraz uzasadnienie wyroku NSA z 3 lipca 2014 r. (I FSK 225/13). Jak podkreślał sędzia NSA Ryszard Pęk, w spornym przypadku nie chodzi o wartości emisyjne, ale nominalne.

Wyrok jest prawomocny.

Opinia

Jerzy Martini, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy

Określanie podstawy opodatkowania aportu z agio na podstawie wartości nominalnej obejmowanych udziałów jest kuriozalne. Oczywiście jej określanie w aporcie na podstawie wartości rynkowej jest niezgodne z prawem unijnym, co słusznie zauważył NSA w postanowieniu z 31 marca 2014 r. (I FPS 6/13). Jednak w odniesieniu do agio w aporcie konkluzje zawarte w jego uzasadnieniu nie mogą być stosowane. W celu określenia podstawy opodatkowania w aporcie, czyli „wszystkiego, co stanowi zapłatę", o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, konieczne jest uwzględnienie orzecznictwa europejskiego. W jego świetle w przypadku aportu z agio nie ulega wątpliwości, że wartością taką jest wartość emisyjna udziałów, a nie wartość nominalna, która ma charakter czysto wirtualny.

sygnatura akt: I FSK 2326/15
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności