Finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych – nowe rozporządzenie

Wniosek o finansowe wsparcie rozpatruje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), do niego również składany jest wniosek. Za dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego uznaje się dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora. Zakres informacji, jakie zawiera wniosek, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 27.4.2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 823; dalej: FinWspLokBezdR).

Do wniosku dołącza się dokumenty szczegółowo wymienione w § 3 ust. 2 FinWspLokBezdR, a chodzi m.in. o:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego budowę, remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia;

2) dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych;

3) dokumentację projektową wykonaną zgodnie z art. 34 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej: PrBud), oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 PrBud, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której jest budowany budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy NIP - w przypadku gdy wnioskodawca będący organizacją pożytku publicznego, jednoosobową spółką gminną lub spółką celową, po raz pierwszy składa wniosek na podstawie ustawy.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma 30 dni na sprawdzenie, czy spełniono wymagania określone w przepisach, a jeżeli wniosek nie spełnia wymagań BGK, wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku, wskazując zakres uzupełnienia lub poprawy, oraz wyznaczy termin na uzupełnienie lub poprawę wniosku, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

W załączniku nr 2 do FinWspLokBezdR określono wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie określa też mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1392 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że finansowe wsparcie stanowiące udział gminy albo związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, przekazywane inwestorowi na podstawie umowy, stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Ważne
W 2018 r. wnioski o udzielenie finansowego wsparcia przyjmowane są przez BGK w terminie od 1.7.2018 r. do 30.9.2018 r. Wnioski BGK rozpatruje w terminie do 31.12.2018 r. i w tym samym terminie BGK podaje do publicznej wiadomości w BIP listę zakwalifikowanych wniosków. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności