W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 595 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25.3.2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej.

Zgodnie z art. 1 ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 508 ze zm.; dalej: FinWspLokBezdU), w brzmieniu obowiązującym od 5.3.2021 r., określa ona zasady:

 • udzielania z Funduszu Dopłat BGK finansowego wsparcia podmiotom realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub modernizacji: lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;
 • gospodarowania lokalami mieszkalnymi na wynajem utworzonymi z wykorzystaniem finansowego wsparcia, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Finansowego wsparcia udziela Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na wniosek beneficjenta wsparcia (art. 8 FinWspLokBezdU). Bank udziela finansowego wsparcia na podstawie umowy z beneficjentem , która określa w szczególności cel, na jaki jest udzielane finansowe wsparcie, jego kwotę, termin, w jakim nastąpi uruchomienie finansowego wsparcia, oraz wskazuje rok i kwartał przewidywanej wypłaty oraz termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Środki budżetu państwa przekazywane są do Funduszu Dopłat w terminie umożliwiającym wypłatę, na rachunek beneficjenta wsparcia, środków finansowego wsparcia, zgodnie z postanowieniami umowy (art. 12 FinWspLokBezdU).

Wniosek zawiera dane szczegółowo określone w załączniku do rozporządzenia, tj. przede wszystkim dane: wnioskodawcy, inwestora oraz dotyczące realizowanego przedsięwzięcia. Do wniosku dołącza się dokumenty, stanowiące jego integralną część, w zakresie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia, a dotyczące m.in.:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego budowę, remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia;
 • dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych;
 • szczegółową dokumentację projektową;
 • wskazane dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia.
Ważne

Jeżeli wniosek nie spełnia przewidzianych wymagań BGK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, wskazując zakres tego uzupełnienia, oraz wyznacza termin na uzupełnienie nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w ciągu 30 dni od dnia wpływu uzupełnionego wniosku Bank ponownie sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania.

Beneficjent wsparcia, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada Bankowi:

 • rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w ciągu 60 dni od dnia jego zakończenia;
 • oświadczenie inwestora o kosztach realizacji przedsięwzięcia przypadających na określone lokale mieszkalne albo kosztach realizacji przedsięwzięcia infrastrukturalnego  oraz kwocie udziału wpłaconej przez beneficjenta wsparcia, w ciągu 60 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia

– w przypadku przedsięwzięć i w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 FinWspLokBezdU.

Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Ważne

Beneficjent wsparcia zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek beneficjenta wsparcia (art. 18 ust. 4 FinWspLokBezbU).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 FinWspLokBezbU, finansowego wsparcia udziela się też gminie albo związkowi międzygminnemu, jako beneficjentowi wsparcia, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny:

 • budowy budynku;
 • remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku;
 • zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy;
 • remontu lub przebudowy całości albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (w brzmieniu od 1.4.2021 r.).

Finansowe wsparcie stanowiące udział gminy albo związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, przekazywane inwestorowi na podstawie umowy między gminą lub związek i inwestorem innym niż gmina lub związek stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu przepisów prawa UE, dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (art. 5 ust. 5 FinWspLokBezdU)

Rozporządzenie określa mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości tej rekompensaty oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej rekompensaty z przepisami unijnymi, dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Do przedsięwzięć, których dotyczą wnioski:

 • złożone i zakwalifikowane do udzielenia finansowego wsparcia przed 1.4.2021 r.,
 • złożone i nierozpatrzone przed 1.4.2021 r.

stosuje się przepisy omawianego rozporządzenia.