Ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego będzie ona prowadzona w taki sposób, aby wydruk części lub całości danych odzwierciedlał dane określone we wzorze ewidencji. Wzór ten określa załącznik do rozporządzenia.

W ewidencji przewidziano 13 kolumn, które będą zawierały szczegółowe dane dotyczące stowarzyszenia zwykłego, w tym wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.).

Wpisaniu do ewidencji będą więc podlegały informacje dotyczące m.in.:

  • reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela lub przez zarząd,
  • posiadania organu kontroli wewnętrznej,
  • posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
  • likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
  • zastosowania środków nadzoru.
Ważne
Dla każdego stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji będą prowadzone oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisu w ewidencji.