W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 696 opublikowano ustawę z 1.3.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z nowelizacją, w wersji elektronicznej składa się także zawiadomienia w sprawie niezgodności danych z danymi w rejestrze PESEL, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.). Zmiana ta weszła w życie od 1.5.2019 r.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W ustawie z 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.; dalej: PrAktStanCyw), dodano art. 5a, zgodnie z którym m.in. dane z rejestru stanu cywilnego minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2) Agencji Wywiadu,

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

4) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

5) Służbie Wywiadu Wojskowego

– wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań .

Wymienione podmioty uzyskają zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji na udostępnienie danych z rejestru stanu cywilnego po złożeniu do niego jednorazowego wniosku. Dane te udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli podmioty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem stanu cywilnego, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Dodano również art. 58a PrAktStanCyw, z którego wynika, że matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego z określonym wzorem. Ta zmiana wejdzie w życie 1.6.2018 r.