• zaprzestania traktowania ceny jako głównego kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych – zamiast kryterium najniższej ceny dyrektywa wprowadza, jako kryterium, ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, która będzie obejmowała najlepszą relację: jakości oferowanych dostaw, robót budowlanych czy usług do ceny; w większym stopniu niż do tej pory można będzie wziąć pod uwagę jakość, rzetelność wykonawcy, a także inne czynniki tj. korzyści społeczne, wpływ na środowisko; jednakże cena dalej będzie ważnym elementem branym pod uwagę przy ocenie ofert;
  • systematyzacji zasad zatrudnienia podwykonawców;
  • zachęcenia do podziału zamówienia na części (tzw. pakietów, zadań) – ma to zwiększyć dostęp do zamówień przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • uproszczenia przepisów – m.in. przez zwolnienie wykonawców z obowiązku dostarczania różnego rodzaju dokumentów przed przystąpieniem do procedury udzielania zamówień publicznych, otrzymywanie informacji przez wykonawców i przystępowanie do przetargu drogą elektroniczną.

Zanim reforma zasad zamówień publicznych zacznie obowiązywać musi jeszcze zostać zatwierdzona przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto przewiduje się około 2 lata na wdrożenie nowych przepisów.