RODO umożliwia współpracę między naukowcami z EOG i spoza EOG w zakresie poszukiwania szczepionki przeciwko COVID-19

W odpowiedzi na pismo misji Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej EROD analizuje przekazywanie danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, umożliwiając międzynarodową współpracę w zakresie opracowania szczepionki. Misja Stanów Zjednoczonych zapytała o możliwość powołania się na wyjątek od przepisów art. 49 RODO, aby umożliwić międzynarodowe przepływy danych.

EROD zajęła się szczegółowo tym tematem w niedawno przyjętych wytycznych (03/2020) w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19. W swoim piśmie EROD podkreśla, że RODO umożliwia współpracę między naukowcami z EOG i spoza EOG w zakresie poszukiwania szczepionki przeciwko COVID-19 i metod leczenia, przy jednoczesnej ochronie podstawowych praw ochrony danych w EOG.

Kiedy dane są przekazywane poza obszar EOG, zdaniem EROD należy preferować rozwiązania, które gwarantują stałą ochronę podstawowych praw osób, których dane dotyczą, takie jak decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych lub odpowiednie zabezpieczenia (zawarte w art. 46 RODO).

EROD uważa jednak, że walka z COVID-19 została uznana przez UE i państwa członkowskie za ważny interes publiczny, ponieważ spowodowała ona wyjątkowy kryzys sanitarny o niespotykanym wcześniej charakterze i skali. Może to wymagać pilnych działań w dziedzinie badań naukowych, powodując konieczność przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych lub odpowiednich zabezpieczeń, organy publiczne i podmioty prywatne mogą również powołać się na wyjątki zawarte w art. 49 RODO.

RODO pomocne w działaniach przeciw pandemii

EROD przyjęła również odpowiedź na pismo posłów do Parlamentu Europejskiego Lucia Ďuriš Nicholsonová i Eugena Jurzycy. EROD odpowiada, że przepisy dotyczące ochrony danych uwzględniają już operacje przetwarzania danych niezbędne do walki z pandemią, dlatego – według EROD – nie ma powodu, aby znieść przepisy dotyczące RODO, lecz powód, aby je przestrzegać. Ponadto EROD odnosi się do wytycznych w sprawie wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19, jak również przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19.

Najnowsze technologie przeciw koronawirusowi

EROD otrzymała dwa pisma od posłanki do Parlamentu Europejskiego Sophie In 't Veld, w których poruszono szereg kwestii dotyczących najnowszych technologii opracowywanych w celu zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19.

W swojej odpowiedzi EROD odwołuje się do niedawno przyjętych wytycznych (04/2020) w sprawie wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19, w których podkreślono między innymi, że takie programy powinny mieć charakter dobrowolny, wykorzystywać jak najmniejszą ilość danych i nie powinny umożliwiać śledzenia przemieszczenia się osób, lecz raczej wykorzystywać informacje o bezpośrednich kontaktach użytkowników.

W związku z 24. posiedzeniem plenarnym, na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej:

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/twenty-fourth-plenary-session-edpb-doubles-down-covid-19-guidance-newly-adopted_en