W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1257 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 25.5.2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

Rozporządzenie określa:

 • wymagania w zakresie rozdzielnicy wysokiego napięcia izolowanej gazem: rozdzielnicę wysokiego napięcia izolowaną gazem wyposaża się w urządzenia i układy obwodów pierwotnych o napięciu, na którym został wybudowany zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy (zob. § 2–9 rozporządzenia);
 • wymagania w zakresie urządzeń do kompensacji mocy biernej i regulacji napięcia: zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyposaża się w urządzenia do kompensacji mocy biernej i regulacji napięcia oraz w filtry pozwalające uniknąć wprowadzania do sieci wyższych harmonicznych przez ten zespół urządzeń oraz morską farmę wiatrową i ograniczyć wystąpienie rezonansu w układzie elektrycznym (zob. § 10–15 rozporządzenia);
 • minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy: minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wynosi 25 lat i jest wskazywany w projekcie wykonawczym tego zespołu urządzeń;
 • minimalną dostępność zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz szczegółowy sposób jej wyznaczania: minimalną dostępność zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy określa się przez dostępność projektową, dostępność operacyjną w odniesieniu do mocy przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej i dostępność operacyjną w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej (zob. § 18–23 rozporządzenia);
 • maksymalną utratę mocy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy (zob. § 24 rozporządzenia);
 • projektowanie i budowę elementów stacji elektroenergetycznych: elementy stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie oraz elementy stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na morzu projektuje się i buduje w sposób pozwalający na: funkcjonowanie stacji bez stałej obsługi w normalnych warunkach, a także wymianę najważniejszych komponentów, w szczególności transformatora mocy, dławika, modułu rozdzielnicy GIS lub komponentów układu zasilania potrzeb własnych, w taki sposób, aby konieczny był demontaż jak najmniejszej liczby elementów konstrukcyjnych (zob. § 25–31 rozporządzenia);
 • minimalny operacyjny czas życia stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na morzu: minimalny operacyjny czas życia stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na morzu wynosi 25 lat i jest wskazany w projekcie wykonawczym tej stacji;
 • potrzeby własne stacji elektroenergetycznych oraz system ochrony technicznej stacji elektroenergetycznych: urządzenia stosowane w ramach systemu ochrony technicznej stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie lub stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na morzu mają wsparcie techniczne producentów przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ich uruchomienia na stacji (zob. § 34–43 rozporządzenia);
 • wymagania: wspólne dla kablowej linii eksportowej na odcinku lądowym i na odcinku morskim, dla kablowej linii eksportowej na odcinku morskim, dla kablowej linii eksportowej na odcinku lądowym oraz dla połączenia odcinka morskiego i odcinka lądowego kablowej linii eksportowej (zob. § 44–71 rozporządzenia);
 • wymagania dla urządzeń i układów obwodów wtórnych oraz urządzeń i układów współpracujących z nimi (zob. § 72–124 rozporządzenia);
 • wymagania dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych (zob. § 125–149 rozporządzenia).