Elementy składowe reklamacji a regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje WodaŚciekU, w której art. 19 ust. 3 i 4 m.in. postanowiono, że rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego.

Z kolei, w ust. 5 sprecyzowano elementy składowe regulaminu, bowiem postanowiono tamże, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z 22.3.2022 r (P.II.4131.2.71.2022; https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl).

We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym ustalono w zakresie stanu faktycznego m.in. że Reklamacja powinna zawierać: 1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu zgłaszającego reklamację, 2) przedmiot reklamacji, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamacje, 4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację, przy czym brak powyższych elementów nie powoduje odrzucenia reklamacji, a może utrudnić jej prawidłowe i niezwłoczne rozpoznanie.

W analizie prawnej, organ nadzoru stwierdził m.in., że rada gminy nie miała podstaw do określenia elementów jakie powinno zawierać zgłoszenie reklamacji. Podano, że przyznano organowi stanowiącemu gminy jedynie kompetencje do uregulowania sposobu załatwiania reklamacji. Ustawodawca w tej normie prawnej nie daje umocowania do wprowadzenia przepisów uzależniających skuteczność reklamacji od złożenia jej wyłącznie w formie przyjętej przez radę gminy ze wskazanymi niezbędnymi elementami. Prawodawca w ww. przepisie zastosował konstrukcję odnoszącą się do sposobu załatwiania reklamacji, nie wskazując w tym zakresie szczegółowych regulacji w przedmiocie sposobu jej złożenia. Dalej podkreślono, że organ stanowiący gminy nie ma podstaw do wskazywania konkretnych elementów zgłaszanej reklamacji, których ewentualne nie dotrzymanie skutkowałoby nie przyjęciem bądź nie rozpatrzeniem reklamacji. Przepis nie zawiera szczególnych wymagań formalnych, jakie powinno spełniać reklamacja, brak jest w tym przedmiocie delegacji ustawowej po stronie organu uchwałodawczego.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy jest uprawniona do określenia, co powinno zawierać reklamacja w przedmiocie świadczonych usług przez przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności