Tymczasem UZP zapowiedział przesunięcie w czasie elektronizacji, z tym że jedynie w postępowaniach o wartości zamówienia do progów unijnych. Wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje on projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie tych postępowań do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług.

Platforma e-Zamówienia a Portale e-Usług

Niezależnie od zmiany terminów obowiązywania elektronizacji w wymienionym obszarze zamówień zauważa się, że niezwykle istotne jest techniczne przygotowanie się do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zarówno przez zamawiających, jak i przez wykonawców. W związku z tym podjęte zostały działania związane z budową centralnej Platformy e-Zamówienia, która dzięki zintegrowaniu z nią działalności Portali e-Usług (posiadających określone funkcjonalności), będzie stanowiła kompleksowe rozwiązanie w zakresie procesu udzielania zamówienia publicznego. Przywołane rozwiązanie pozwoli na elektroniczne przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego oraz aktywny monitoring zarówno poszczególnych postępowań, jak i całego systemu zamówień publicznych.

Z komunikatu UZP można wyprowadzić jednoznaczny wniosek – co dotychczas wywoływało u wielu zamawiających wątpliwości – że oprócz Platformy e-Zamówienia do elektronizacji zamówień publicznych potrzebny jest Portal (Portale) e-Usług.

Podkreśla się też, że w trakcie realizacji pierwszego i drugiego etapu przedmiotu umowy na Platformę e-Zamówienia będą wypracowane szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące integracji Portali e-Usług z Platformą e-Zamówienia. Projekt techniczny oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15.5.2018 r. Po opracowaniu tych dokumentów zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia.

Miniportal jako działanie wspomagające w elektronizacji

Dla niektórych zamawiających, zwłaszcza tych, którzy udzielają niewielu zamówień publicznych, ważna stała się informacja, że planowane są prace nad stworzeniem państwowego (bezpłatnego) Portalu e-Usług, który będzie stanowił istotny instrument w polityce zakupowej państwa.

Podjęte zostały bowiem działania zmierzające do udostępnienia przyjaznego (jak wskazuje UZP) i nieodpłatnego rozwiązania umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE. Zaawansowane działania związane z przygotowaniem Miniportalu e-Zamówień (tak określa go UZP) prowadzone są przez UZP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Projektowane rozwiązanie ma być rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli składać do zamawiających w sposób bezpieczny zarówno oferty, jak i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne.

Projektowane rozwiązanie oparte będzie na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. BZP i usług e-PUAP. Wersja testowa rozwiązania ma powstać nie później niż w sierpniu 2018 r. Od 1.10.2018 r. mieliby z niej korzystać wszyscy zamawiający do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego.

Niestety w komunikacie UZP brak jest informacji, czy i w jakim ewentualnie zakresie Miniportal będzie zapewniać funkcjonalności pozwalające na przechowywania dokumentów elektronicznych. Wydaje się, że w tym obszarze zamawiający będą musieli zapewnić niezbędne rozwiązania we własnym zakresie, aby sprostać niemałym wymaganiom dotyczącym reguł elektronicznej archiwizacji.