Elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi

Zmiany wprowadzane są ustawą z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).

Prowadzenia akt w sądach administracyjnych

Jeśli chodzi o sposoby prowadzenia akt w sądach administracyjnych, nowe brzmienie art. 12a § 1 ustawy z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.; dalej PostAdmU) będzie wskazywać, że dopuszczalne będzie ich prowadzenie w postaci elektronicznej lub papierowej. Akta w postaci elektronicznej będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Przeglądanie akt w postaci elektronicznej będzie realizowane w systemie teleinformatycznym sądów administracyjnych , po identyfikacji strony za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego (art. 12a § 5 PostAdmU).

Nowy przepis art. 12b § 1 PostAdmU wskazuje, że pisma wnoszone w formie dokumentów elektronicznych będą zrównane w skutkach prawnych z tradycyjnymi pismami, jeśli dokumenty elektroniczne zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów uwierzytelniających, jeśli będą one stosowane przez sąd (art. 46 § 2a PostAdmU).

Wnoszenie dokumentów do sądu administracyjnego

Dokumenty elektroniczne będą wnoszone do sądu administracyjnego przez elektroniczną skrzynkę podawczą, a sąd doręcza takie dokumenty stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej jeśli strona:

1) wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo,

2) wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny,

3) wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny (art. 12b § 2 PostAdmU).

Forma pism

Biorąc pod uwagę, że każda ze stron będzie mogła stosować inną formę doręczeń i składania pism, sąd będzie dostosowywał formy pism przed ich doręczeniem drugiej stronie:

1) w przypadku otrzymanego pisma w formie dokumentu elektronicznego, poprzez sporządzenie uwierzytelnionego wydruku dla strony która nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism,

2) w przypadku otrzymania pisma w postaci papierowej, poprzez sporządzenie uwierzytelnionej kopii w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli strona stosuje środki komunikacji elektronicznej do odbioru pism.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego

Nowe przepisy będą przewidywały możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, które powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów uwierzytelniających, jeśli będą stosowane przez sąd (art. 37a PostAdmU). W razie natomiast sporządzenia odpisu pełnomocnictwa lub innych dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się w tych samych formach, przy czym ich odpisy powinny być sporządzane są w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Elementy pisma elektronicznego

Przepisy przewidują również, że pismo strony wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, oprócz elementów formalnych wskazanych w art. 46 § 1 PostAdmU, powinno zawierać również adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów uwierzytelniających, jeśli będą stosowane przez sąd (art. 46 § 2a PostAdmU). Takie same zasady podpisywania będą stosowane do podpisywania załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. Będzie również istniała możliwość wniesienia pisma w formie papierowej, w którym zawarty zostanie wniosek o doręczanie pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji pismo powinno wskazywać adres elektroniczny (art. 46 § 2c PostAdmU). Dla poświadczenia faktu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego systemy informatyczne sądów będą generować urzędowe poświadczenia odbioru.

Skarga w formie dokumentu elektronicznego

Nowe regulacje wskazują, że skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej organu, które działanie lub bezczynność są zaskarżane (art. 54 § 1a PostAdmU). Skargę wniesioną w tej formie wraz z odpowiedzią na skargę organ będzie przekazywał sądowi do jego elektronicznej skrzynki podawczej. Z kolei w przypadku skargi wniesionej w postaci papierowej organ przekaże sądowi skargę i odpowiedź na skargę w takiej postaci (art. 54 § 2a PostAdmU). Podobna zasada będzie obowiązywać w przypadku akt, które będą przekazywane do sądu na elektronicznych nośnikach danych oraz w formie papierowej, w zależności od formy ich prowadzenia (art. 54 § 2b i § 2c PostAdmU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności