Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od 1 grudnia 2018 r.

Do 30.11.2018 r. zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane zarówno na papierowym formularzu ZUS ZLA, jak i w formie elektronicznej. Wybór przestanie istnieć 1 grudnia 2018 r. po blisko 3 latach obowiązywania (został wprowadzony 1.1.2016 r.). Od 1 grudnia w obrocie będą wyłącznie e-ZLA lub ich wydruki.

Wytyczne dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA będzie wymagało stosowania wzoru ustalonego przez ZUS i podpisywania sporządzonego e-dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Lekarze powinni założyć w tym celu profil na PUE ZUS lub zainstalować zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową (więcej szczegółów na zus.pl w zakładce Wymagania dla oprogramowania interfejsowego: Aplikacje Gabinetowe [e-Zwolnienia]).

Lekarz, który utworzy profil na PUE ZUS, będzie musiał zawnioskować raz na 5 lat o certyfikat, który następnie pobierze i zainstaluje na urządzeniu, na którym będzie wystawiał e-ZLA. Aby użyć go do podpisu przygotowanego dokumentu, będzie zobowiązany każdorazowo podać hasło, które sam ustali. Co ważne, lekarz będzie mógł używać certyfikatu do podpisywania innych dokumentów, m.in. wniosku w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (ZUS FZLA) czy anulowania zwolnienia (AZLA).

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE, lekarz będzie musiał wydrukować zwolnienie lekarskie, podpisać je i przekazać pacjentowi. Informację o takiej konieczności wyświetli system. Ma to także znaczenie przy wykryciu błędu w wystawionym e-ZLA. W takim przypadku lekarz będzie stwierdzał nieważność tego dokumentu w ciągu 3 dni od dnia ustalenia lub utrzymania informacji o błędzie i zawiadomi o tym ZUS. Jednak, jeśli wyświetli mu się komunikat, że pracodawca nie ma profilu, wówczas przekazuje ubezpieczonemu (np. pracownikowi) informację o anulowaniu e-zwolnienia i wydruk nowego e-ZLA (jeśli go wystawi), a także informuje go o obowiązku dostarczenia tych dokumentów płatnikowi składek (pracodawcy).

Upoważnienia dla asystentów medycznych

Od 23.10.2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu - chodzi tu wyłącznie o czynności techniczne, bo o samym zaświadczeniu i jego szczegółach nadal decydują lekarze. Takim asystentem może być osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Aby mogła wystawiać e-ZLA w imieniu lekarza musi mieć konto na PUE ZUS (dotyczy to także lekarza upoważniającego) i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). To przez RAM możliwe jest udzielenie upoważnienia, a informacja o tym jest następnie przekazywana do ZUS.

Upoważnienie może objąć maksymalnie 12 miesięcy, a po upływie tego okresu zostać przedłużone na kolejne 12 miesięcy. Może być też w każdym czasie cofnięte.

Zmiany dla pracodawców

Pracodawca, który ma swój profil informacyjny na PUE, otrzyma wystawione jego pracownikowi e-zwolnienie nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym ZUS je uzyska. Organ rentowy deklaruje jednak, że dostęp będzie natychmiastowy, i że w trybie natychmiastowym będzie przekazywana informacja o wystawionym e-ZLA. Tak samo będzie w razie unieważnienia cyfrowego zwolnienia z powodu błędu i wystawienia w to miejsce nowego.

Jeśli pracodawca na nie będzie miał profilu na PUE i nie będzie go chciał utworzyć, wówczas

pracownik dostarczy mu wydruk e-zwolnienia, wykonany przez lekarza. Będzie miał także obowiązek informować nowych ubezpieczonych (np. pracowników) - w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu - o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Gdy pracodawca założy profil, w ciągu 7 dni od tego faktu będzie zobligowany poinformować te osoby, że już nie muszą dostarczać wydruków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności