Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19.7.2021 r. (0112-KDIL2-1.4011.499.2021.1.KF).

Dyrektor KIS rozstrzygał kwestię, czy ekwiwalent pieniężny na umundurowanie strażnika miejskiego, którego okres eksploatacji przekroczył normy, wypłacany zgodnie z zarządzeniem komendanta straży miejskiej, stanowi przychód pracownika (strażnika miejskiego), od którego pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, czy może podlega zwolnieniu od podatku?

Jak wynika z art. 12 ust. 1 PDOFizU, przychodem m.in. ze stosunku służbowego są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym m.in. wynagrodzenia, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z art. 21 ust. 1 pkt 10 PDOFizU wynika zaś, że wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Co prawda przepisy podatkowe nie definiują pojęcia ubioru służbowego ani umundurowania, jednak wyraźnie wskazano tu na obowiązek używania ubioru służbowego jako przesłankę do zastosowania tego zwolnienia.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że umundurowanie strażnika miejskiego stanowi ubiór służbowy (umundurowanie), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 10 PDOFizU. Jednocześnie zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość tego umundurowania lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór.

W związku z tym, ekwiwalent pieniężny na umundurowanie strażnika, którego okres eksploatacji przekroczył normy, wypłacany zgodnie z zarządzeniem komendanta jest przychodem pracownika (strażnika miejskiego), który podlega powyższemu zwolnieniu od podatku. W konsekwencji na pracodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego.