W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1359 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Ministra Finansów z 30.10.2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 131; dalej: NalPienEgzUpomR).

Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy należności wymienionych w § 2 NalPienEgzUpomR. Dodano więc, że należą do nich należności pieniężne wynikające z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Jak wynika z uzasadnienia tej zmiany, przed wprowadzeniem tego zapisu bez upomnienia można było wszcząć m.in. w odniesieniu do należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (§ 2 pkt 3 NalPienEgzUpomR). Zdaniem twórców tej zmiany ma ona ujednolicić uproszczone (wszczęcie bez konieczności uprzedniego wysłania upomnienia) zasady dochodzenia należności pieniężnych. Nie będzie miało już znaczenia, czy należności pieniężne wynikają z orzeczeń, podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, czy z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ważne

Do należności pieniężnych wynikających z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli przed 30.6.2022 r. do zobowiązanego wysłano upomnienie.