W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1336 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.7.2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

Z rozporządzenia wynika, że w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska – jako przewodniczący;
 • przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;
 • przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 • ekspert z dziedziny ochrony przyrody;
 • ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;
 • ekspert z dziedziny zasad posiadania myśliwskiej broni palnej i posługiwania się tą bronią – przedstawiciel Komendanta Głównego Policji. 

Przy czym, egzamin przeprowadza się, gdy komisję egzaminacyjną reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym jej przewodniczący.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu. Osoby dopuszczone do egzaminu zawiadamia się na piśmie, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, o terminie oraz miejscu jego przeprowadzenia. W zawiadomieniu można wskazać pomoce i materiały, na których podstawie osoby dopuszczone do egzaminu mogą się do niego przygotować.

Ważne

Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na pół roku w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości przepisów:

 • PrŁow oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • OchrPrzyrodU oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • BrońAmunU oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na zaznaczeniu w arkuszu testowym jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na zawarte w nim pytania. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przygotowuje pisemne zestawy egzaminacyjne składające się z 30 pytań testowych. Natomiast część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania uzupełniające. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie przez osobę zdającą egzamin prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części pisemnej.

Ustalenie wyniku egzaminu następuje w drodze głosowania członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Sporządza się protokół przeprowadzanego egzaminu, w którym znajdują się:

 • imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
 • data i miejsce przeprowadzania egzaminu;
 • imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu i uzyskane przez nie wyniki egzaminu;
 • własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Arkusze testowe stanowią integralne części protokołu.

Ważne

Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody z wynikiem pozytywnym określa załącznik do rozporządzenia.

Z art. 18 PrŁow wynika m.in., że przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Polski oraz polowania za granicą ma obowiązek m.in. złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający:

 • imię i nazwisko;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane kontaktowe;
 • podpis.

W celu weryfikacji tożsamości osoba przystępująca do egzaminu okazuje komisji egzaminacyjnej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.