Dziennikarz nie może odmówić autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2173 opublikowano z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

W ustawie z 26.1.1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej: PrasPr), dodano art. 14a, zgodnie z którym dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie . Dziennikarz poinformuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do takiej autoryzacji. Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza takiej informacji zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

Autoryzacji trzeba będzie dokonać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu:

1) 6 godzin - w odniesieniu do dzienników,

2) 24 godzin - w odniesieniu do czasopism

- chyba że strony umówią się inaczej.

Bieg tych terminów rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią tego tekstu. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w podanych terminach uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.

Nie stanowi zaś autoryzacji zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi, ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie.

Natomiast zgodnie z nowododanym art. 49 PrasPr, kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez umożliwienia wspomnianej wyżej autoryzacji podlega karze grzywny. Karze tej nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności