W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 583 opublikowano komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25.3.2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 27g ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.), właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Deklarację składa się m.in. w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

W art. 18 pkt 6 ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) zawarto delegację ustawową dla ministra budownictwa, który ogłasza w Dz.U. oraz na właściwej stronie podmiotowej BIP komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

Ważne

Zgodnie z omawianym komunikatem dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków określono na 1.7.2021 r.