W piśmie skierowanym do Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że brak objęcia dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus jest niesprawiedliwy.

To sąd decyduje, do jakiej pieczy zastępczej trafi dziecko

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że gdyby sąd opiekuńczy wskazał tym dzieciom rodzinę zastępczą (czyli rodzinną pieczę zastępczą), to dodatkiem byłyby objęte. W domu dziecka (instytucjonalnej pieczy zastępczej) pomocy nie dostają.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest odstępstwo od zasady równego traktowania, gdyż nie zawsze nierówne traktowanie oznacza dyskryminację, to jednak w tym przypadku uznanie zróżnicowania za zgodne z Konstytucją RP może budzić istotne wątpliwości. Ponadto trudno wskazać, dlaczego, poza względami oszczędnościowymi, służyć ma wprowadzone ograniczenie.

Z powyższych względów RPO zwrócił się do resortu rodziny o zmianę przepisów i objęcie dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus.

Stanowisko resortu rodziny

W odpowiedzi na pismo RPO resort rodziny stwierdził, że nie planuje zmian w prawie, mających na celu objęcie dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus. Programem 500 plus objęto rodzinne domy dziecka, ponieważ na państwowe domy dziecka są przeznaczane wystarczające nakłady finansowe.