Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) w piśmie skierowanym do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał na problem braku wsparcia przewidzianego w Karcie Dużej Rodziny dla dzieci z domów dziecka lub przebywających w pogotowiu opiekuńczym.

Artykuł 4 ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.) przyznaje prawo do posiadania karty członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Poza rodzicami i dziećmi oraz małżonkiem rodzica członkiem rodziny w myśl ustawy są także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać preferencyjne zniżki przy korzystaniu z oferty m.in. instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, usług telekomunikacyjnych, księgarni.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że dzieci nie mają wpływu na to, do której z form pieczy zastępczej – rodzinnej czy instytucjonalnej – trafią wskutek interwencji sądu opiekuńczego, stąd wyeliminowanie dzieci z domów dziecka lub przebywających w pogotowiu opiekuńczym z uprawnień przysługujących w ramach Karty Dużej Rodziny jest nieuzasadnione. W ocenie RPO stanowi to naruszenie zapisanej w konstytucji zasady równości.

W konsekwencji RPO zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej z prośbą o poinformowanie, jakie działania zamierza podjąć resort pracy w sprawie zapewnienia praw wszystkich dzieci do świadczeń przysługujących na podstawie Karty Dużej Rodziny.