W resorcie pracy trwają ostatnie prace nad Specustawą. Rynek pracy ma zostać zorganizowany tak, aby każdy, kto przekroczy granicę, mógł szybko podjąć pracę, a procedury były proste. Zostanie zapewniona pomoc społeczna i świadczenia rodzinne.

Kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, będą rozpatrywane priorytetowo. Jednym z rozwiązań dotyczących uchodźców z Ukrainy będzie uproszczenie dostępu do rynku pracy. Pracodawca będzie jedynie powiadamiał Urząd Pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

Programy i konkursy dla pracodawców i uchodźców

W zawiązku z potrzebą aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, którzy opuścili w wyniku trwających działań wojennych swój kraj, ogłoszono konkurs ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja programu aktywizującego dla cudzoziemców na lata 2022–2023”. Oferty mogą składać również podmioty ekonomii społecznej. Nabór trwa do 21.3.2022 r. Wartość programu, to ok. 40 mln zł.

Wkrótce zostanie rozstrzygnięty konkurs w ramach Programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”. Wyłonione w ramach konkursu oferty, będą mogły być dostosowywane przez wnioskodawców do realizacji działań na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Propozycja zmian w Ustawie

MRiPS zwróciło się do przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z prośbą, o dokonanie zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającej na skróceniu terminu składania ofert w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez organy administracji publicznej. Zmiana ta skróci czas podejmowania działań pomocowych przez organy publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym podmiotami ekonomii społecznej.

Źródło:

gov.pl