W odpowiedzi wskazano, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk UC118) wdrażający dyrektywę Work Life Balance został przyjęty w dniu 1.8.2022 r. przez Komitet do Spraw Europejskich, a w dniu 3.8.2022 r. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet, a także Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów, zostanie on skierowany do prac parlamentarnych. Patrząc na kalendarz prac parlamentarnych, jeżeli nie zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów w przyszłym tygodniu a następnie przez Sejm w pierwszym tygodniu października, to zmiana może zostać przyjęta przez Sejm najwcześniej w ostatnim tygodniu października, co oznacza, że w 2022 r. nie wejdzie ona w życie, bowiem zgodnie z projektem, termin wejścia w życie ustawy został określony na 21 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, w związku z tym będzie uzależniony od daty zakończenia całego procesu legislacyjnego.

Projekt ustawy, oprócz zmian w Kodeksie pracy, musi zawierać przepisy zapewniające prawidłowe wdrożenia także w pragmatykach służbowych postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
1) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz
2) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

W odpowiedzi zawarto informację, że z uwagi na skomplikowaną problematykę i konieczność wdrożenia dyrektyw nie tylko w Kodeksie pracy, ale także w pragmatykach służbowych, uzgodnienia projektu ustawy wymagały pogłębionej analizy.