1. Omówienie przepisów

Jak wynika z art. 46 ustawy z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296 ze zm., dalej: AdmPodU), ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) i naczelnicy urzędów skarbowych. Zmieniono w ten sposób art. 8 ust. 4 ustawy z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.).

2. Komentarz

Dyrektor BKIP jest jednym z organów administracji podatkowej. Pozostałe organy to minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego (art. 7 AdmPodU).

Zadania dyrektora BKIP określa art. 10 AdmPodU i należy do nich:

1) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

2) prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego;

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej;

5) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor BKIP wykonuje swoje zadania na obszarze całego kraju przy pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Warto też wspomnieć o delegacji ustawowej wskazanej w art. 14 ust. 1 AdmPodU, zgodnie z którą minister finansów w porozumieniu z ministrem administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, a także siedzibę dyrektora BKIP, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.