W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1286 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 1.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Rady Ministrów z 11.7.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1289 ze zm.), a polega ona na zaliczeniu do dokumentów publicznych kategorii drugiej dokumentów, o których mowa w art. 36 ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 217), czyli dyplomów:

  • ukończenia aplikacji sędziowskiej;
  • ukończenia aplikacji prokuratorskiej;
  • złożenia egzaminu sędziowskiego;
  • złożenia egzaminu prokuratorskiego;
  • złożenia egzaminu referendarskiego.

Przypominam, że zgodnie z art. 5 DokumentyPublU, ustalono trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. I tak, dokumentami publicznymi:

  • kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa, czyli wymienione w art. 5 ust. 2 DokumentyPublU, czyli m.in. dowody osobiste, dokumenty paszportowe, dokumenty rejestracyjne, książeczki wojskowe, prawo jazdy, naklejki wizowe, tytuły wykonawcze wystawione przez sądy, legitymacje służbowe, dokumenty wydawane cudzoziemcom i innym osobom, różnego rodzaju karty publiczne, zaświadczenia itd.;
  • kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż dokumenty pierwszej kategorii;
  • kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż wymienione wyżej.