Dwie umowy o pracę w zakresie tego samego rodzaju pracy

Zawieranie w tym przypadku drugiej umowy nie powinno mieć miejsca. W ramach jednego rodzaju pracy pracownik i pracodawca powinni być związani jedną umową o pracę.

Z jednym pracownikiem zawrzeć można więcej niż jedną umowę o pracę, o ile umowy te dotyczyłyby rodzajowo odmiennych prac. Istotny w tym zakresie jest np. na wyrok Sądu Najwyższego z 13.3.1997 r. (I PKN 43/97, Legalis), który wyraźnie wskazuje, od czego zależy dopuszczalność zawarcia takiej dodatkowej umowy. Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. Stosunek ten może być wprawdzie w pewnym zakresie modyfikowany w drodze tzw. klauzul autonomicznych, ale klauzule te nie są odrębnymi umowami o pracę i nie prowadzą do powstania dodatkowego stosunku pracy między tymi samymi podmiotami, a ponadto stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Podobnie wyjątkiem od zasady ogólnej jest dopuszczenie możliwości zawierania odrębnych umów o pracę między tymi samymi podmiotami (istnienia między nimi więcej niż jednego stosunku pracy), jeżeli ich przedmiotem ma być praca innego rodzaju niż wcześniej umówiona (wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę).

Zdaniem autora odpowiedzi, zawarcie w opisanej sytuacji dwóch umów rodzi istotne ryzyko uznania omijania przepisów o czasie pracy i nie powinno mieć miejsca. Czas pracy będzie rozliczany osobno – wskazany kierowca, ze względu na rodzaj wykonywanych przewozów nie podlega pod przepisy nakazujące łączne rozliczanie czasu pracy kierowców – co rodzi możliwość naruszeń w zakresie przede wszystkim pracy nadliczbowej (praca ponad niepełny wymiar nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych dopóki nie zostaną przekroczone normy czasu pracy). Istotne w tym jest to, że w ramach obu umów pracownik miałby wykonywać tę samą rodzajowo pracę. Źródła finansowania wynagrodzenia nie są przy tym istotne.

Przy tym warto wskazać, że w pełni możliwe jest wyodrębnienie w ramach jednej umowy o pracę częściowego podziału realizowanych zadań z odniesieniem do czasu pracy poświęcanego na każdą z tych grup.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności