W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2427 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

W wykazie bibliotek naukowych określonym w załączniku do rozporządzenia MKiDN z 2.4.2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 137 ze zm.) dodano poz. 31 i 32 w brzmieniu:

1) Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA,

2) Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.