Gdy pracownik zatrudniony jest w dwóch miejscach pracy i oświadcza, że w danym miesiącu przekroczy roczną granicę składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe sytuacja jest skomplikowana. W takim przypadku pracodawca musi zebrać wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego rozliczenia składek w miesiącu przekroczenia. Pracownik w obu zakładach pracy powinien wskazać łączną kwotę przychodu u drugiego pracodawcy od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc przekroczenia granicy składek oraz kwotę przychodu, jaki uzyska u drugiego pracodawcy w miesiącu przekroczenia. Informacje te są niezbędne do obliczenia właściwej podstawy składek, od której należy obliczyć składki.

Zgodnie z § 10 SysUbSpołU za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony (pracownik). Jeżeli w przypadku podania błędnej informacji powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony ma obowiązek spłacić całość tego zadłużenia.

W celu obliczenia właściwej podstawy składek przez oba zakłady pracy można posłużyć się następującym wzorem:

x = (a × c) ÷ b

gdzie:

a – łączna kwota przekroczenia ograniczenia podstawy składek u obydwu pracodawców w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie,

b – łączna kwota przychodu osiągnięta u obydwu pracodawców w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie,

c – przychód osiągnięty u danego pracodawcy w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie,

x – wartość przekroczenia kwoty granicznej przez ubezpieczonego za dany miesiąc u danego pracodawcy.

Przykład

Anna F. jest zatrudniona w dwóch zakładach pracy, w firmie A i B. W listopadzie 2020 r. złożyła obu pracodawcom informacje, że jej przychód stanowiący podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiące od stycznia do października wyniósł łącznie 150 000 zł. W listopadzie w firmie A osiąga przychód w wysokości 8200 zł, natomiast w firmie B otrzyma 7500 zł.

Po zsumowaniu dotychczasowego przychodu z przychodem w listopadzie, pracodawcy obliczyli, że roczna podstawa składek będzie przekroczona o kwotę 8890 zł, co wynika z poniższych obliczeń:

150 000 zł + 7500 zł + 8200 zł – 156 810 zł = 8890 zł.

Pracodawca A obliczy składki od kwoty 3556,82 zł, stosując następujące wyliczenia:

(8890 zł × 8200 zł) ÷ 15 700 zł = 4643,18 zł,

8200 zł – 4643,18 zł = 3556,82 zł.

Pracodawca B z kolei obliczy składki od kwoty 3253,18 zł:

(8890 zł × 7500 zł) ÷ 15 700 zł = 4246,82 zł,

7500 zł – 4246,82 zł = 3253,18 zł.

W ten sposób podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u obu pracodawców nie przekroczy rocznej granicy:

150 000 zł + 3556,82 zł + 3253,18 zł = 156 810 zł.