Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych, projekty te zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów odpowiednio pod numerem UC 158 i UC 154. Przedmiotowe projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

  • 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);
  • 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);
  • 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).

Uwagi do przedmiotowych projektów ustaw można zgłaszać do 15.5.2015 r. – w przypadku uzgodnień międzyresortowych i 22.5.2015 r. – w przypadku konsultacji publicznych.

Projekty zostały zamieszczone na stronach internetowych UZP (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 i http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3156) Źródło: UZP