Do przekazania takiej informacji zobowiązani są podatnicy, których wymienia art. art. 27b ust. 2. PDOPr. Są to:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Kierownik każdej jednostki składa sprawozdanie ministrowi wyłącznie drogą elektroniczną. Muszą się w nim znaleźć m.in. informacje o wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym:

  • 30 dni, 
  • od 31 do 60 dni, 
  • od 61 do 120 dni oraz 
  • przekraczającym 120 dni

– liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Trzeba też wpisać np. wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i/lub spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie

Celem wprowadzenia tego obowiązku jest ochrona najmniejszych przedsiębiorców, którzy często muszą zbyt długo oczekiwać na pieniądze od wielkich kontrahentów.