Program wsparcia dla tych jednostek samorządu terytorialnego zapowiedział jeszcze we wrześniu premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów opublikowała projekt uchwały, która przewiduje wsparcie na poziomie 250 mln złotych, a pieniądze mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Spodziewany spadek PKB, wywołany epidemią COVID-19 może być szczególnie mocno odczuwany na tych terenach, już wcześniej zaniedbanych i bardzo często doświadczonych strukturalnym bezrobociem, czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Na pomoc może liczyć około 600 samorządów.

W ocenie skutków regulacji zapisano, że projekt ma przeciwdziałać cięciom wydatków bieżących w gmin, co pomoże utrzymać zatrudnienie lub zapobiegnie potencjalnym obniżkom wynagrodzeń w tych podmiotach. Ponadto wsparcie samorządów dodatkowymi pieniędzmi, które będą przeznaczone na wydatki majątkowe wygeneruje dodatkowe zamówienia dla lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pieniądze, za pośrednictwem wojewodów, mają trafić do gmin jeszcze przed nowym rokiem – najpóźniej w grudniu i będą przeznaczone na konkretne inwestycje. Każda JST może złożyć maksymalnie trzy wnioski, na dofinansowanie maksymalnie trzech inwestycji. Wartość projektu nie może być mniejsza niż 50 tys. złotych, ale też większa niż 5 mln złotych.

Projektodawcy chcą, by te pieniądze poszły w szczególności na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków, infrastruktury drogowej (oświetlenia, chodników), budowę centrów służących integracji i aktywizacji mieszkańców takich jak place zabaw, siłownie plenerowe, utwardzone miejsca do festynów lub termomodernizację budynków. Gminy mogą się też starać o dofinansowanie zadań rewitalizacji i na przedsięwzięcia niskoemisyjne.

Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców, sołtysów, zarządy osiedli czy podmioty prowadzące lub zamierzające tam prowadzić działalność społeczną. Wnioski będą opiniowane przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (w ciągu siedmiu dni od wpłynięcia wniosku), potem przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów. Tam oceni je komisja, a dyspozycję wypłaty środków będzie zlecał premier. Ma się to stać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazanego przez wojewodę.

Gminy, które już dostały wsparcie z pozostałych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, także mogą się ubiegać o tę nową formę wsparcia.