Sąd Okręgowy wskazał, że upływ terminu związania ofertą nie przesądza o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W ocenie Sądu, z art. 85 ust. 2 Pzp wynika wprost, że ograniczenie „przed upływem terminu związania ofertą” odnosi się jedynie do zamawiającego, który może się zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą i może to uczynić tylko raz. Ograniczenie to nie dotyczy wykonawców, którzy mogą takie oświadczenie składać wielokrotnie, bez ograniczenia upływającym terminem związania ofertą.
Kluczowe znaczenie dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma stwierdzenie, że przepisy Pzp nie wykluczają dopuszczalności zawarcia przez zamawiającego umowy z wykonawcą, który nie jest już związany złożoną w postępowaniu ofertą, jeżeli wyraża wolę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Sąd Okręgowy uznał ponadto, że kilkakrotne pisemne oświadczenia, powiązane z faktycznym zabezpieczeniem oferty wadium, jednoznacznie wskazują wolę wykonawcy zawarcia umowy. Nie ma w takim przypadku miejsca na interpretację tego stanu faktycznego w kierunku uznania braku wyrażenia zgody na przedłużenie związania ofertą.
Odnosząc się do pozostałych kwestii będących przedmiotem rozpoznania, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do przyjęcia, że opinia KIO, co do zastrzeżeń zamawiającego względem wyniku kontroli uprzedniej, przeprowadzonej przez Prezesa UZP, wyrażona w formie uchwały jest wiążąca dla KIO rozpoznającego odwołanie. Zdaniem Sądu, nie ma podstaw do przyjmowania związania taką uchwałą szerszego kręgu podmiotów niż wynikający z tych przepisów, tj. Prezesa UZP (art. 167 ust. 4 Pzp) oraz zamawiającego (art. 171 ust. 2 i 5 Pzp). W obecnym stanie prawnym środki ochrony prawnej przysługują także w sytuacji, gdy zamawiający zastosował się do zaleceń Prezesa UZP, których prawidłowość została potwierdzona następnie opinią KIO wydaną na podstawie art. 167 Pzp.