W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji organów Policji, wniesionej przez rozwiedzionego małżonka przeciwko drugiemu małżonkowi będącemu emerytem policyjnym, któremu lokal ten przydzielono w czasie trwania małżeństwa jako funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, dopuszczalna jest droga sądowa – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 28.9.2016 r., III CZP 43/16.

Sprawa dotyczyła wniosku rozwiedzionej małżonki emerytowanego funkcjonariusza MO o eksmisję jej byłego męża z mieszkania służbowego, które otrzymał jeszcze w 1984 r.

Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 2 § 3 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.), nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Tu ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.) nie przewiduje rozpoznawania takich spraw w trybie administracyjnym.

Ponadto sprawa dotyczy sporu między byłymi małżonkami, z których jedno jest byłym milicjantem, użytkownikiem mieszkania służbowego. Sąd Najwyższy podkreślił, że nie jest to sprawa lokator – organ Policji. To oznacza, że spór ten musi być rozpoznany przez sąd powszechny.