Autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Ważne
Jeżeli pracodawca dowozi pracowników mniejszym samochodem lub kilkoma małymi, pracownik osiąga przychód z tego tytułu, który musi zostać opodatkowany podatkiem dochodowym. Jeżeli pracodawca dowozi pracownika lub kilku autobusem, wówczas żaden z tych pracowników nie będzie miał przychodów do opodatkowania.

Działy księgowe powinny dysponować wiedzą na temat, czy pracownicy są dowożeni do pracy autobusem, czy innym samochodem. Od tego bowiem zależeć będą obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego. W związku z tą zmianą, nie będzie już obowiązku prowadzenia ewidencji pracowników korzystających z dowodu autobusem do pracy, a jedynie pisemne potwierdzenie, że pracownicy dowożeni są autobusem a nie innego rodzaju pojazdem.

Nowe przepisy nie przewidują ułatwień dla nie-pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, kontrakt).

Nowe przepisy wprowadza ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).