Najwyższa Izba Kontroli w ustaleniach pokontrolnych „Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami” (kontrola LLU-4101-003/2014, Nr ewid. 190/2014/P/14/089/LLU) zwróciła uwagę na trudności interpretacyjne, jakie wynikają z przepisów dotyczących dotowania z budżetu państwa publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada zdefiniowanie pojęcia:

1) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu”,

2) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne”,

3) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne”,

4) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat”.

Jednocześnie nowe przepisy określają wysokości dotacji przypadającej na każdego ucznia niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej poprzez wskazanie, że w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne – dotacja przysługuje w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. W przypadku innych niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej – dotacja w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Dodatkowo, w przypadku prowadzenia internatu przez niepubliczną szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne, szkole będzie przysługiwać również dodatkowa dotacja – na każdego wychowanka tego internatu, będącego uczniem niepublicznej szkoły artystycznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat.